pdf
Pobierz wersję PDF


Ogólne warunki zawarcia "Umowy - potwierdzenia" z P.U.M. "MARGO"

 1. Zawarcie "Umowy - potwierdzenia" z P.U.M. "MARGO" dokonuje się przez podpisanie przez klienta zwanego dalej zleceniodawcą oraz osobę reprezentującą P.U.M. "MARGO" zwaną dalej zleceniobiorcą, niniejszej umowy. W imieniu osoby niepełnoletniej zgłoszenie podpisuje jej przedstawiciel ustawowy. Zgłoszenie zbiorowe podpisuje osoba do tego upoważniona.
 2. Integralną część umowy stanowią wyłącznie niniejsze warunki.
 3. Umowa zostaje zawarta w chwili podpisania jej przez zleceniodawcę i zleceniobiorcę.
 4. Brak wymaganych dokumentów lub ich nieterminowe dostarczenie powoduje skreślenie z listy rezerwacji na warunkach rezygnacji z winy zleceniodawcy.
 5. Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń zawartych w umowie z woli klienta nie upoważnia do zwrotu wpłaconej kwoty.
 6. Zleceniodawca zobowiązuje się do wpłaty na niżej podane konto, zadatku w wysokości 40 % oraz dopłaty reszty kwoty w podanym w umowie terminie. Nie dokonanie wpłat w określonym terminie powoduje rozwiązanie umowy z winy zleceniodawcy i skreślenie z listy rezerwacji.
 7. awarte w umowie świadczenia mogą być zastąpione jedynie świadczeniami o takim samym lub wyższym standardzie tej samej ilości. W w/w przypadku zleceniodawcy nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych.
 8. .U.M. "MARGO" ma prawo odwołać rezerwację na 30 dni przed jej rozpoczęciem z przyczyn od nas nie zależnych. Zleceniodawcy w oparciu o niniejszy punkt nie przysługuje prawo do odszkodowania.
 9. Odwołanie rezerwacji zobowiązuje P.U.M. "MARGO" do zwrotu wpłaconych kwot.
 10. Zleceniodawca ma prawo zrezygnować z rezerwacji z tym, że P.U.M. "MARGO" dokonuje następujących potrąceń:
  1. 150 PLN opłaty manipulacyjnej do dnia wpłaty zadatku
  2. 40% wartości umowy po wpłacie zadatku
  3. 75% wartości umowy przy rezygnacji na 20 dni roboczych przed rozpoczęciem pobytu lub w przypadku nie zgłoszenia się w dniu rozpoczęcia pobytu.
 11. W przypadku rezygnacji nieleżącej po stronie P.U.M. "MARGO" zleceniobiorca dokonuje potrąceń zgodnie z pkt 10.
 12. W przypadku, gdy na skutek rezygnacji zleceniodawcy wysokość poniesionych kosztów przekracza wysokość potrącenia, o którym mowa w pkt 10, zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do dalszych potrąceń do pełnej wysokości poniesionych kosztów.
 13. W przypadku nienależytego wykonania umowy, zleceniodawcy przysługuje prawo do reklamacji nie później jednak niż na 7 dni od daty zakończenia pobytu.
 14. Reklamacja winna mieć formę pisemną oraz zawierać uzasadnienie.
 15. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji dotyczącej ilości lub jakości świadczeń, stanowi adnotacja na umowie potwierdzona przez pracownika P.U.M. "MARGO" w czasie trwania pobytu. Bez spełnienia powyższego warunku reklamacja nie zostanie rozpatrzona.
 16. Przyczyną reklamacji nie mogą być okoliczności, za które P.U.M. "MAGRO" nie ponosi odpowiedzialności.
 17. P.U.M. "MAGRO" gwarantuje klientom, których reklamacje zostaną uznane obniżenie ceny imprezy proporcjonalnie do wyrządzonej klientowi szkody.
 18. Uczestnicy odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody i maja obowiązek za nie zapłacić w miejscu ich powstania z własnych środków.
 19. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez klienta ustalonego w O.W. "Słoneczna Zagroda" porządku, zagrażającego innym klientom lub utrudnianie realizacji świadczeń może spowodować rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym. W w/w przypadku klientowi nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych.
 20. Sprawy nieuregulowane niniejszymi postanowieniami rozstrzygać będzie sąd Właściwy P.U.M. "MARGO".
 21. "Umowa - potwierdzenie" została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Mariusz Świtalski
Przedsiębiorstwo Usługowo-Marketingowe "Margo"
Dańczów 4
57-343 Lewin Kłodzki
Numer konta: 16 1500 1764 1217 6005 9340 0000